2017-03-17 Don Bryant & The Bo-Keys at Loflin Yard - John Shaw